لیست قیمت پارکینگ مکانیزه

هزینه ساخت پارکینگ مکانیزه و لیست قیمت پارکینگ طبقاتی

,
هزینه ساخت و قیمت انواع پارکینگ مکانیزه و طبقاتی مسکونی و شهری برحسب هر واحد یا هر پالت پارکینگ عنوان می شود. برای مثال هزینه هر پالت پارکینگ طبقاتی مکانیزه در ایران از 20 میلیون تومان شروع و تا هر جای پارک 140 میلیون تومان نیز عنوان می شو…